Search form

Génesis 9:6

6Chi nuu ja na in ñayiu na kati niñi inka ñayiu

te suni vi ndakati ñayiu niñi mai

chi ni saꞌa rin ñayiu nagua oo nagua kaa maa rin.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index