Search form

Salmo 10:3

3Ñayiu kueꞌe, chi kuu teyii jin ja ndioo ini ja konevaꞌi,

te kaꞌan vii kaꞌan vaꞌi jin ñayiu ja jioꞌo ndevaꞌi xuꞌun, te skexikoi Jitoꞌo.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index