Search form

Salmo 100:2

2Vi chiñuꞌu sii ini ni Jitoꞌo Dios.

Neꞌekuei ni te vi kana sii ini ni nuu ya.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index