Search form

Salmo 100:5

5Chi ia guaꞌa kuu maa Jitoꞌo Dios,

te nikuii nikani kundaꞌu ini ña ya,

vi siun ni skunkuu ndaa ya.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index