Search form

Salmo 101:3

3Te ma ndakani ini san ja saꞌa san ni in jakueꞌe.

Chi skexiko san ñayiu ka kujioo nuu ichi ndaa,

te ma kuandetu san ja na in kitnaꞌa ña ja chikuechi ña jin san.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index