Search form

Salmo 102

Ndakuatu in ñayiu tnaꞌa tnundoꞌo nuu ia Dios

1Konini ni joo tnoꞌo kaꞌan san nuu ndakuatu san nuu ni, vi Jitoꞌo san,

te na kenta tnoꞌo ja kana ndaꞌu san nuu ni.

2Ma chiyata ña ni jin san nuu tnaꞌa san tnundoꞌo.

Tanundaꞌa ni konini ñama ni joo tnoꞌo kaꞌan san nuu jikantaꞌu san nuu ni.

3Chi ñama kuiti kuaꞌan mandiꞌi kiuu ja teku san na kuinio ñuaꞌa,

te kai yiki san na kuinio ñuꞌu tikayi.

4Chi kuaꞌan ma kuita anu san, te ni yichi na kuinio yuku kuii,

te vini ja tu kokin san ja kaa san xtaa.

5Te vini ndatnii yiki san nuu ñii san ja kana ndaꞌu ndevaꞌa san.

6Te kuu san na kuinio chiukun maa ja oo ti nuu ñuꞌu teꞌa,

axi kuu san na kuinio ndikasa kutu ja oo ti nuu ka ndaa veꞌe tikundu.

7Te tu kii ñuaꞌna nuu san ja kusun san,

te kuu san na kuinio tisala ja oo maintnoꞌo ni ti xtuu in veꞌe.

8Te ndiꞌi ni kiuu ka nani ña ñayiu ka kaꞌan uꞌu ña jin san,

te ka jaku ndee ña vi ka xtau tniaꞌa ña jin san.

9Te jaa san yaa nuu tniuu ja kaa san xtaa,

te tenuu san saka tnaꞌa jin ndute jiꞌi san.

10Te ja jaꞌa ja kiti ini ndevaꞌa ni vi ja tu nini ña ni,

te ni kakuiko ña ni, te ni skunta jika ña ni.

11Te kuaꞌan mandiꞌi kiuu ja teku san na kuinio in kuandaꞌu ja yaꞌa kuaꞌan,

te kuaꞌan san mayichi saꞌun san na kuinio yuku kuii.

12Su maa ni, vi Jitoꞌo, chi nikuii nikani oo ni,

te siun ni vi kondakaꞌan ña ñayiu jin ni.

13Ndakoo ni, te kundaꞌu ini ni ñuu Sión,

chi ja ni jino tiempu ja kundaꞌu ini ni,

te ja ni jino kiuu ja ni jani ni.

14Chi ka kutoo ñayiu ka jinokuechi nuu ni yuu nduei yun,

vi ka kundaꞌu ini veꞌe tikundu yun.

15Te ñayiu ndiꞌi ñuu vi koyuꞌu niꞌnu ña jin Jitoꞌo,

te ndiꞌi tee ka kuu rey vi saꞌa kaꞌnu ña de jin ya.

16Chi nuu ndasaꞌa Jitoꞌo ñuu Sión,

te yun xneꞌe ya ja yeꞌe tajan ya ja vi kuni ñayiu.

17Te konini ya tnoꞌo ja ka ndakuatu ñayiu ni ka kendoo ndaꞌu,

te ma skexiko ya tnoꞌo ja ka jikantaꞌui nuu ya.

18Te na vi tee tnoꞌo yaꞌa, nagua ja na vi kuni ñayiu vajikuei nuu kuee ka,

saa nagua ja ñayiu kuini ka ja vi kakui vitna, na vi saꞌa kaꞌnui Jitoꞌo.

19Chi ni ndiaꞌa Jitoꞌo ndee ini veꞌe ii nuu oo ya ndee andivi,

chi ndee sukun yun oo ya, te ni ndiaꞌa ya ndee nuu ñuꞌu,

20nagua ja konini ya nuu ka kana ndaꞌu ñayiu ka yiꞌi vekaa,

te skaku niꞌnu ya ñayiu vi ja ka oo ja vi kuu,

21nagua ja na vi kana ndoso sivi Jitoꞌo nuu ñuu Sión,

te na vi saꞌa kaꞌnu ña ñayiu Jerusalén jin ya,

22nuu vi ndututu ñayiu ndiꞌi ñuu,

ja vi koi ja vi chiñuꞌi Jitoꞌo.

23Ni skuita ña ia Dios jin san nuu ichi jika san,

vi ni saꞌa ya ja joo ni ka kiuu koteku san.

24Te jiñaꞌa san: “Tata Dios, ma ndakuaka ña ni nuu inka makuu maꞌñu san,

chi maa ni, chi nikuii nikani oo ni.

25Chi ndee jaxtnañuꞌu ni saꞌa maa ni ñuyiu,

te jin ndaꞌa maa ni ni saꞌa ni andivi.

26Te ñuyiu vi andivi, chi vi naa,

su maa ni, chi nikuii nikani oo ni,

te ndiꞌi yun, chi vi kutuꞌu na kuinio in saꞌun,

te ndasama ni nagua ka saꞌa ja ka ndasama saꞌun, te ndasama ndiꞌi.

27Su maa ni, chi in ni oo ni, te tu sama saꞌun ni,

te ma naa ni, chi nikuii nikani oo ni.

28Te seꞌe ñayiu ka jinokuechi nuu ni,

chi vi kukanu ini ja koo jamani nuu vi koi ñuu Sión,

te señani, chi siun ni vi koi nuu ni.”

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index