Search form

Salmo 102:19

19Chi ni ndiaꞌa Jitoꞌo ndee ini veꞌe ii nuu oo ya ndee andivi,

chi ndee sukun yun oo ya, te ni ndiaꞌa ya ndee nuu ñuꞌu,

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index