Search form

Salmo 102:24

24Te jiñaꞌa san: “Tata Dios, ma ndakuaka ña ni nuu inka makuu maꞌñu san,

chi maa ni, chi nikuii nikani oo ni.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index