Search form

Salmo 103

Na vi saꞌa kaꞌnuo ia Dios

Yaa ni tee David

1Na saꞌa kaꞌnuo Jitoꞌo Dios jin ndiꞌo jin anuo.

Na saꞌa kaꞌnuo sivi ya jin ndiꞌo jin yiki kuñuo.

2Na saꞌa kaꞌnuo Jitoꞌo Dios jin ndiꞌo jin anuo,

te ma ndunaa inio taka tniuu guaꞌa saꞌa ya jion.

3Chi maa ya kuu ia jakaꞌnu ini ndiꞌi jakueꞌe saꞌo.

Te maa ya kuu ia ndasaꞌa ña ndiꞌi ni nuu kueꞌe ja kuꞌo.

4Te maa ya skaku ña nuu yau ñaña,

te maa ya ndaskutu ña jin ja kutoo ña ya

vi ja kundaꞌu ini ña ya jion.

5Maa ya taa ndiꞌi jaguaꞌa nevaꞌo,

te ndasajaa ña ya ja nduu kuechio na kuinio in yaꞌa naꞌnu.

6Ia ndaa kuu maa Jitoꞌo Dios,

te sandaa ya ja jaꞌa ñayiu nuu ka saꞌa ndevaꞌa ña jin.

7Te ni xneꞌe ya ichi ya nuu Moisés,

te ni ka jini ñayiu Israel tniuu naꞌnu ni saꞌa ya.

8Ndaꞌu ndevaꞌa ini Jitoꞌo Dios vi kaꞌnu ini ya.

Te kuekuee kiti ini ya, vi kutoo ndevaꞌa ña ya jion.

9Chi masu vi siun ni kokuxeen ya nuo,

ni masu vi nikuii nikani kokiti ini ya.

10Chi tu ndaxtenaa ña ya jin nagua jakueꞌe ka saꞌo,

ni tu saꞌa ya ja vi ndatniuyaꞌuo jin yika kuechio.

11Chi vi nagua sukun ndevaꞌa ndee nuu ñuꞌu jin ndee andivi,

saa kaꞌnu ja kundaꞌu ini ña ya jin ñayiu ka yuꞌu niꞌnu ya.

12Chi vi nagua jika nuu kana nikandii jin nuu kee,

saa jika ni skunta ya yika kuechio.

13Chi vi nagua kundaꞌu ini tata jin seꞌe de,

saa kundaꞌu ini ña Jitoꞌo Dios jin ñayiu ka yuꞌu niꞌnu ya.

14Chi ja jini ya naxa ni ka kuvaꞌo,

te ja naꞌa ya ja ñuyaka ni ka kuo.

15Chi nani kuinio yuku kuii ka kuu ñayiu,

te kiuu ja ka tekui kuu na ni kuinio nuu jaa ita nuu yuku.

16Te ni tee suaꞌa ni tee suaꞌa ni ña tachi,

te ni naa ndiꞌi ni, te ni ja tu na ndenaꞌa ka ndenu ni oo.

17Su ñayiu ka yuꞌu niꞌnu ia Dios, chi siun ni kundaꞌu ini ña ya,

te saꞌa ndaa ya jin seꞌe ñayiu yun vi señani,

18vi ka skunkui tratu ni saꞌa ya jin,

te ka ndakaꞌin tnoꞌo ni tatnuni ya,

te ka saꞌi nagua kuini ya.

19Chi ni jinkoo Jitoꞌo Dios nuu tatnuni ya ndee andivi,

te tatnuni ya nuu ndiꞌi tuꞌu.

20Vi saꞌa kaꞌnu ni Jitoꞌo Dios, maa ni ja ka kuu ni ia ka jinokuechi nuu ya,

ja ka ndiso ni tniuu naꞌnu ndevaꞌa,

te ka saꞌa ni nagua kaꞌan ya vi ka jantnoꞌo ni tnoꞌo tatnuni ya.

21Vi saꞌa kaꞌnu ni Jitoꞌo Dios,

maa ni ja ka oo ni ndee andivi ja ka jaxin tnaꞌa ni ja jaꞌa ya,

vi ka jinokuechi ni nuu ya, vi ka saꞌa ni nagua kuini ya.

22Vi saꞌa kaꞌnu Jitoꞌo Dios, ndiꞌi ron ja ni saꞌa ña ia Dios,

vi ndiꞌi tuꞌu nuu tatnuni ya.

Na saꞌa kaꞌnuo Jitoꞌo Dios jin ndiꞌo jin anuo.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index