Search form

Salmo 103:16

16Te ni tee suaꞌa ni tee suaꞌa ni ña tachi,

te ni naa ndiꞌi ni, te ni ja tu na ndenaꞌa ka ndenu ni oo.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index