Search form

Salmo 103:2

2Na saꞌa kaꞌnuo Jitoꞌo Dios jin ndiꞌo jin anuo,

te ma ndunaa inio taka tniuu guaꞌa saꞌa ya jion.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index