Search form

Salmo 103:3

3Chi maa ya kuu ia jakaꞌnu ini ndiꞌi jakueꞌe saꞌo.

Te maa ya kuu ia ndasaꞌa ña ndiꞌi ni nuu kueꞌe ja kuꞌo.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index