Search form

Salmo 104

Jito Jitoꞌo ndiꞌi ja ni saꞌa ya

1Na saꞌa kaꞌnu san Jitoꞌo jin ndiꞌi san jin anu san.

Nase vivii kaꞌnu kuu ni, vi Jitoꞌo, ja kuu ni ia Dios san,

ja yeꞌe tajan ni vi oo jayiñuꞌu nuu ni.

2Te vi ninii ni yeꞌe na kuinio ja ñutuu ni in saꞌun,

te jata ni andivi na kuinio in saꞌun.

3Te ni saꞌa ni veꞌe sukun nuu oo ni siki ndute,

te viko ni jantniuu ni na kuinio karreta ni,

te jiondita ni nuu yiꞌi tachi ndee andivi.

4Te tachi ja yiꞌi, saꞌa ni ja ka xtutenuu tnoꞌo ni,

te yaa ñuꞌu ka kuu ja ka jinokuechi nuu ni.

5Te ni sonee ni ñuyiu siki nuu ni sama guaꞌa ni,

nagua ja ma kujioo saꞌun nuu oo.

6Te ni skakondii ni jin ndute mar na kuinio in saꞌun,

te ni chisaꞌu ña ndute yun jin yuku naꞌnu.

7Su nuu ni kuxeen ni nuu ndute yun, te ni jino de kuaꞌan de,

te nuu ni kana niꞌi ni nuu de, te ñama kuiti ni jino yuꞌu de kuaꞌan de.

8Ni ndaa sukun ndute yun ndee nuu yuku, te ni nujino de ndee chikoꞌi,

te ni jino de ndee nuu ni jiñaꞌa maa ni ja koo de.

9Te ni chikuaꞌa maa ni nuu kituu ndute mar,

nagua ja ma yaꞌa ka de ja ndachitu de nuu ñuyiu.

10Chi maa ni saꞌa ja taꞌu nuu ndute,

te jika de ja kuu in yute ja makuun de ndee neꞌu yuku.

11Te ndute yun ka jiꞌi kiti yuku,

vi yun ka jiꞌi mentu ka oo yuku yun ndute nuu ka yichi ti.

12Te yuꞌu ndute yun ka tnaa kiti ndagua taka ti,

te ka jita ti taka nuu ndaꞌa yutnu yun.

13Te maa ni joso ndute nuu yuku naꞌnu guaa ndee sukun jian nuu oo ni veꞌe ni, vi Dios,

te kuvaꞌa vii ñundeꞌi jin sau ja skuun ni.

14Te saꞌa ni ja ka jite yuku kuii ja ka jaa kiti tata,

vi ka jite ja ka jitu ñayiu, nagua ja vi niꞌi ja vi kai nuu ñundeꞌi.

15Te vi niꞌi ñayiu vinu ja ndasaꞌa sii ini anui,

vi ndute xeꞌen ja saꞌa ja nduyeꞌe nui,

vi xtaa ja jiñaꞌa jandakui ja vi kotekui.

16Te joso guaꞌa maa Jitoꞌo yutnu ka oo yun

vi tnu itni ja ni ndaxtee ya Líbano.

17Te nuu ndaꞌa yutnu yun ka tnaa kiti ndagua taka ti,

te nuu tnuyuja naꞌnu yun ka oo veꞌe kiti ka nani cigüeña.

18Te nuu yuku sukun yun ka oo ndixiꞌu yuku,

te taka kava veꞌe ka yiꞌi ndiñaña.

19Te ni saꞌa ni yoo andivi ja xneꞌe na kiuu ndakiꞌin in in yoo,

vi nikandii ja jini guaꞌa maa na ore kuu ja saꞌu kiꞌin.

20Te ni saꞌa ni janee ja kuu tnoꞌo jakuaa,

te nuu nee yun kekuei ndiꞌi kiti yuku ja ka jiondita ti.

21Te ka kañu ndikaꞌa ja ka nduku ti ja vi kaa ti,

te ka jikan ti nuu ni, vi Dios, ja kuñaꞌa ni ja vi kaa ti.

22Su nuu jinonta nikandii, te ka ndajiokuiin ti kava veꞌe ti,

te ka jinkonduei ti, te ka ndatatu ti.

23Yun te kekuei ñayiu kuaꞌankuei ka satniui,

te guaa ndee nuu mañini, te saa ka ndajiokuiin veꞌi.

24Nase kuakuaꞌa tniuu ni saꞌa ni, vi Jitoꞌo,

te ndiꞌi ni saꞌa ni jin jandichi ni,

te oo chitu ndiꞌi ja ni saꞌa ni nuu ñuyiu.

25Te yun oo mar kaꞌnu vi jite ndevaꞌa nuu ka ñuꞌu kuakuaꞌa kiti ndute,

kiti naꞌnu vi kiti kueli ja vini ja ma vi kundee san ja vi kaꞌu san ti.

26Te nuu ndute mar yun ka jika barco

vi yun inee kiti kaꞌnu ndevaꞌa nani Leviatán ja ni saꞌa ni ja kasiki ti nuu ndute yun.

27Te ndiꞌi ti ka ndetu kaꞌnu ña ti jin ni, vi Dios,

ja kuñaꞌa ni ja vi kaa ti mamaa ore ja ka kokin ti.

28Te jiñaꞌa ni ja vi kaa ti, te ka ndaxtutu ti,

chi june ni nuu ndaꞌa ni ja jiñaꞌa ni, te ka jaa ti vi ndee ka ndutu chii ti.

29Te nuu kujioo ni nuu ka oo ti, te ka yuꞌu ti,

te nuu kindee ni ja ka ndakuantachi ti, te ka jiꞌi ti,

te ka nduu ti ñuyaka.

30Te nuu tetniuu ni Espíritu ni, te ka ndakaya ti,

te ja saa saꞌa ni, te ndasaꞌa jaa ni ñuyiu.

31Te nikuii nikani na koyeꞌe kotajan Jitoꞌo,

te na kokusii ini Jitoꞌo jin ja ni saꞌa ya.

32Te nuu ndiaꞌa Jitoꞌo nuu ñuyiu yaꞌa, te kisi,

te nuu kunjino ya nuu yuku, te kana ñuaꞌa.

33Te nini teku san, te kokata san yaa nuu Jitoꞌo,

te nini jichi kanda san, te kokata san yaa nuu ia Dios san.

34Te na kondetu kaꞌnu san ja junkuaan ini ya nagua ndakani ini san,

chi kusii ini san nuu maa Jitoꞌo.

35Te na vi naa ñayiu ka saꞌa yika kuechi nuu ñuyiu,

te ni ma vi koo ka ñayiu kueꞌe.

Na saꞌa kaꞌnu san Jitoꞌo jin ndiꞌi san jin anu san.

¡Kaꞌnu kuu Jitoꞌo!

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index