Search form

Salmo 104:5

5Te ni sonee ni ñuyiu siki nuu ni sama guaꞌa ni,

nagua ja ma kujioo saꞌun nuu oo.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index