Search form

Salmo 104:6

6Te ni skakondii ni jin ndute mar na kuinio in saꞌun,

te ni chisaꞌu ña ndute yun jin yuku naꞌnu.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index