Search form

Salmo 104:8

8Ni ndaa sukun ndute yun ndee nuu yuku, te ni nujino de ndee chikoꞌi,

te ni jino de ndee nuu ni jiñaꞌa maa ni ja koo de.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index