Search form

Salmo 105:26

26Yun te ni tetniuu ña ia Dios jin Moisés, tee jinokuechi nuu ya,

vi jin Aarón, tee ni kaji ya.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index