Search form

Salmo 105:35

35Te ni ka jaa ti ndiꞌi yuku kuii ja oo nuu ñuu yun,

vi ni ka jaa ti ndiꞌi ja ka jitu ñayiu nuu ñundeꞌi.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index