Search form

Salmo 105:36

36Yun te ni jaꞌni ya ndiꞌi seyii xtnañuꞌu ñayiu Egipto,

ndiꞌi seyii xtnañuꞌu ñayiu nuu ka ochitu chitui jin jandakui.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index