Search form

Salmo 105:5

5Vi kondakaꞌan ni tniuu vii tniuu vaꞌa vi tniuu naꞌnu ni saꞌa ya,

vi tnoꞌo ni kaꞌan ya ja ni sandaa ya kuechi ñayiu,

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index