Search form

Salmo 105:6

6maa ni ja ka kuu ni ndikin tata Abraham,

vi seꞌe Jacob, tee ni kaji ya.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index