Search form

Salmo 106:16

16Te nuu ka oi nuu ka ndaa veꞌe saꞌuin yun,

ni ka kukuasun ini nuu Moisés vi nuu Aarón, tee ni saꞌa ii maa Jitoꞌo.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index