Search form

Salmo 106:24

24Su ni ka skexiko ñayiu Israel ñuu vii ndevaꞌa yun,

te tu ni ka kandijai tnoꞌo ni kee yuꞌu ia Dios.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index