Search form

Salmo 106:28

28Yun te nuu kuee ka, te ni ka kiundui ja ni ka chiñuꞌi Baal-peor,

te ni ka jai ja ni ka soko nuu chuꞌchi ja masu teku.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index