Search form

Salmo 106:30

30Yun te ni ndakoo Finees, te ni saꞌa ndaa de,

te ni junkuiin jakueꞌe yun.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index