Search form

Salmo 106:39

39Te ni ka kutneꞌe mai ja siun ni ka saꞌi,

chi tu ni ka okui ñayiu ndaa nuu ia Dios jin ndiꞌi jakueꞌe ka saꞌi yun.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index