Search form

Salmo 107:13

13Yun te nuu ka kusuchi ndevaꞌa ini, te ni ka kana ndaꞌui nuu Jitoꞌo,

te ni skaku niꞌnu ña ya nuu tnundoꞌo ka tnaꞌi.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index