Search form

Salmo 107:25

25Chi ni kaꞌan ia Dios, te ni junkiꞌi in tachi niꞌi ndevaꞌa,

te ni ka ndakoo sukun ola ndute mar,

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index