Search form

Salmo 107:40

40Te ja jaꞌa yun kuu ja ni skexiko ña ia Dios jin tee ka kuu nijaꞌnu ja ni ka saꞌa jakueꞌe yun,

te ni saꞌa ya ja ni ka ndoñuꞌu de, te yaꞌa yun ni ka jika de.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index