Search form

Salmo 107:43

43Na in kuu ñayiu ndichi, te na kuꞌun ini tnoꞌo yaꞌa,

te na jinkuiꞌnu ini ja kundaꞌu ndevaꞌa ini ña Jitoꞌo.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index