Search form

Salmo 109:1

Skaku niꞌnu ña ni nuu tnundoꞌo, vi Jitoꞌo

Yaa ni tee David

1Maa ni kuu Dios san, ia saꞌa kaꞌnu san.

Te nuu ndakuatu san nuu ni, ma kasi yuꞌu ni,

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index