Search form

Salmo 109:25

25Te kuu san na ni kuinio in ja ka jaku ndee ñayiu,

te nuu ka ndiaꞌa ñai jin san, te ka skuiko xini ja ka saꞌa kuasun ñai.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index