Search form

Salmo 109:3

3Te ka jionduu ña de jin tnoꞌo kiti ini,

vi ka ndakoo de siki san, visi masu nagua saꞌa san.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index