Search form

Salmo 110:4

4Ni kee yuꞌu Jitoꞌo Dios, te ma ndatnaꞌnu ini ya:

Maa ron kuu sutu ja oo nikuii nikani,

te kokuu inuu ron jin naxa oo Melquisedec.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index