Search form

Salmo 111

Na vi saꞌa kaꞌnuo ia Dios, chi kuaꞌa tniuu naꞌnu saꞌa ya

1¡Kaꞌnu kuu Jitoꞌo!

Saꞌa kaꞌnu san Jitoꞌo jin ndiꞌi san jin anu san nuu ka ndututu ndiꞌi ñayiu ka saꞌa ndaa.

2Naꞌnu tniuu saꞌa Jitoꞌo,

te ndiꞌi ñayiu ka junkuaan ini, ka ndachikuaꞌa tniuu saꞌa ya.

3Te luu kaa tniuu naꞌnu ja saꞌa ya vi yeꞌe tajan,

te nikuii nikani oo tniuu ndaa ja saꞌa ya.

4Te ni saꞌa ya ja vi kondakaꞌon tniuu vii tniuu vaꞌa saꞌa ya,

chi kaꞌnu ini Jitoꞌo vi ndaꞌu ini ya.

5Te jiñaꞌa ya ja ka jaa ñayiu ka nee yiñuꞌu nuu ya,

te siun ni naꞌa ya tratu ja ni saꞌa ya jin ñayiu.

6Te ni xneꞌe ya jakaꞌnu ya jin tniuu saꞌa ya

nuu ni jiñaꞌa ya ñuꞌu ñayiu inka ñuu ja vi saꞌa jajin ñayiu ñuu ya.

7Te tniuu saꞌa ya kuu tniuu ndija vi tniuu ndaa,

te ndiꞌi tnoꞌo tatnuni ya kuu tnoꞌo ndaa ja kukanu inio.

8Te oo yutnu nikuii nikani,

chi ni kuvaꞌa jin tnoꞌo ndija vi tnoꞌo ndaa.

9Chi ni ndatau ia Dios ñayiu ya,

te ni saꞌa ya jin ñayiu yun in tratu ja siun ni koo.

Te Dios kuu ia ii vi ia yuꞌu ndevaꞌo.

10Nuu yuꞌu niꞌnuo Jitoꞌo kuu nuu kejaꞌa ja kuu ndichio,

te ndiꞌi ñayiu ja ka skunkuu tnoꞌo tatnuni ia Dios ka kuu ñayiu ja ka jinkuiꞌnu guaꞌa ini.

Te nikuii nikani na vi kosaꞌa kaꞌnuo ia Dios.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index