Search form

Salmo 111:9

9Chi ni ndatau ia Dios ñayiu ya,

te ni saꞌa ya jin ñayiu yun in tratu ja siun ni koo.

Te Dios kuu ia ii vi ia yuꞌu ndevaꞌo.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index