Search form

Salmo 114:8

8Te maa ia Dios saꞌa ja in kava ni nduu nuu ñuꞌu ndute,

chi kava yun ni nduu in nuu jinonta nuu ndute.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index