Search form

Salmo 115

Ndee andivi oo ia Dios mao

1Ma saꞌa ni ja na koo jayiñuꞌu nuu in in san, vi Dios,

chi ndiꞌi jayiñuꞌu na koo nuu maa ni,

chi maintnoꞌo maa ni kuu ia kaꞌnu, chi kundaꞌu ini ña ni vi saꞌa ndaa ni.

2Chi ¿nau ja vi kokakan tnoꞌo ña ñayiu sava ka ñuu

ndenu oo ia Dios ni vitna?

3Te ia Dios mao, chi ndee andivi oo ya,

te saꞌa ya ndiꞌi nagua kuini maa ya.

4Su chuꞌchi ñayiu sava ka ñuu yun, chi ninoꞌo ni oro vi plata ka kuu,

ja ni ka saꞌa ñayiu jin ndaꞌi ka kuu.

5Ka oo yuꞌu, su tu kuu vi kaꞌan,

ka oo nduchi nuu, su tu kuu vi kondiaꞌa.

6Ka oo soꞌo, su tu kuu vi konini,

ka oo xtnii, su tu kuu vi tnaꞌni.

7Ka oo ndaꞌa, su tu kuu vi keꞌe,

ka oo siꞌin, su tu kuu vi kaka,

ni tu kuu ja vi kañu yoo sukun.

8Te na kandaa chuꞌchi yun saa kandaa maa ñayiu ka saꞌa ña jin,

vi suni saa kandaa ñayiu ka kukanu ini ña jin chuꞌchi yun.

9Te maa ni, ñayiu Israel, vi kukanu ini ni Jitoꞌo,

chi maa ya kuu ia chituu ña vi jito jini ña ya jin in in ni.

10Te maa ni ja ka kuu ni tatatnoꞌo Aarón, vi kukanu ini ni Jitoꞌo,

chi maa ya kuu ia chituu ña vi jito jini ña ya jin in in ni.

11Te ndiꞌi maa ni ja ka yuꞌu niꞌnu ni Jitoꞌo, vi kukanu ini ni ya,

chi maa ya kuu ia chituu ña vi jito jini ña ya jin in in ni.

12Chi ni ndakaꞌan ña Jitoꞌo jion, te saꞌa vii saꞌa vaꞌa ña ya,

chi saꞌa vii saꞌa vaꞌa ya ñayiu Israel, vi saꞌa vii saꞌa vaꞌa ya ñayiu ka kuu tatatnoꞌo Aarón.

13Te saꞌa vii saꞌa vaꞌa ya ndiꞌi ñayiu ka yuꞌu niꞌnu Jitoꞌo,

vi saꞌa vii saꞌa vaꞌa ya ñayiu naꞌnu ka vi ñayiu ndaꞌu ka.

14Te saꞌa vii saꞌa vaꞌa ña ia Dios jin ni,

ja vi kaya kuaꞌa ndikin tata ni vi ndikin tata seꞌe ni.

15Te na saꞌa vii saꞌa vaꞌa ña Jitoꞌo,

ia ni saꞌa andivi vi ñuyiu.

16Andivi kuu nuu oo maa Jitoꞌo,

su ni jiñaꞌa ya ñuyiu ja ka oo ñayiu.

17Te ndiyi ja ni ka jiꞌi ja kuaꞌankuei chii ñuꞌu chii ndeꞌi nuu tu na in kaꞌan na in kuu,

chi ma kuu vi saꞌa kaꞌnui Jitoꞌo.

18Su yoon ja ka tekuo, chi vi kosaꞌa kaꞌnuo Jitoꞌo

ndee kiuu vitna vi nikuii nikani.

¡Kaꞌnu kuu Jitoꞌo!

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index