Search form

Salmo 115:4

4Su chuꞌchi ñayiu sava ka ñuu yun, chi ninoꞌo ni oro vi plata ka kuu,

ja ni ka saꞌa ñayiu jin ndaꞌi ka kuu.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index