Search form

Salmo 116

Na vi ndakuantaꞌuo nuu Dios, ia skaku niꞌnu ña jion

1Kutoo san Jitoꞌo, chi nini ya tnoꞌo ja jikantaꞌu san nuu ya.

2Chi chindei ya xini ya, te nini ya tnoꞌo ja kaꞌan san nuu ya,

te yun guaa kondakakuneꞌe san ya ndiꞌi ni kiuu ja teku san.

3Te vi ja oo san ja kuu san, te ni junkuntnaꞌa san jin tnoꞌo suchi ini

ja vi sandee ni ka ja kanakau san nuu yau ñaña,

chi ni tnaꞌa san tnundoꞌo vi tnoꞌo suchi ini.

4Yun te ni ndakakuneꞌe san Jitoꞌo, te jiñaꞌa san:

“Jikantaꞌu san nuu ni, vi Jitoꞌo san, ja skaku niꞌnu ña ni jin san”.

5Kaꞌnu ndevaꞌa ini Jitoꞌo vi ia ndaa kuu ya,

chi ndija ja kundaꞌu ndevaꞌa ini ña ia Dios mao.

6Te jito jini ña Jitoꞌo jin ñayiu ka saꞌa ndaꞌu ka saꞌa kee,

chi nuu vi ja ni kuita saꞌun san, te ni skaku niꞌnu ña ya jin san.

7Vitna te kuu ndatatu sii ini ron, vi anu,

chi ni saꞌa guaꞌa ña Jitoꞌo jin ron.

8Chi ni skaku niꞌnu ña ni jin san, vi Dios, ja tu ni jiꞌi san,

te ni jaꞌa ni tenuu san,

vi tu ni jandetu ni ja ndondiso san.

9Te yun kuu ja siun ni kokaka san nuu ichi maa ni, vi Jitoꞌo,

nuu ka oo ñayiu ñuyiu.

10Ni kandija san ia Dios, te yun guaa ni kaꞌan san:

“Tnaꞌa ndevaꞌa san tnoꞌo suchi ini”,

11te nuu tu ni niꞌi ini ka san nagua saꞌa san,

te ni kachi san: “Ndiꞌi ñayiu inu tnoꞌo”.

12¿Te nagua kuu ja tniuyaꞌu san nuu Jitoꞌo,

jin ndiꞌi jaguaꞌa ja ni saꞌa ña ya jin san?

13Te soko san vinu nuu Jitoꞌo ja ndakakuneꞌe san ya

ja ni skaku niꞌnu ña ya jin san.

14Te skunkuu san tnoꞌo ni kee yuꞌu san nuu Jitoꞌo

jin nuu ndiꞌi ñayiu ñuu ya.

15Te kusuchi ndevaꞌa ini Jitoꞌo nuu ndiaꞌa ya

ja ka jiꞌi ñayiu vii maa ya.

16Te jandaa, vi Jitoꞌo, ja maa san kuu tee jinokuechi nuu ni,

chi maa san kuu seyii ñaꞌa jinokuechi nuu ni,

te ni jaꞌnde ni kaa ja ni onuꞌni san.

17Te soko san kiti ja ndakuantaꞌu san nuu ni,

te ndakakuneꞌe san sivi ni, vi Jitoꞌo san.

18Te skunkuu san tnoꞌo ni kee yuꞌu san nuu ni, vi Jitoꞌo,

jin nuu ndiꞌi ñayiu ñuu ni,

19ini nuu oo veñuꞌu maa ni, vi Jitoꞌo,

maꞌñu sagua nuu oo maa ron, vi Jerusalén.

¡Kaꞌnu kuu Jitoꞌo!

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index