Search form

Salmo 116:4

4Yun te ni ndakakuneꞌe san Jitoꞌo, te jiñaꞌa san:

“Jikantaꞌu san nuu ni, vi Jitoꞌo san, ja skaku niꞌnu ña ni jin san”.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index