Search form

Salmo 116:7

7Vitna te kuu ndatatu sii ini ron, vi anu,

chi ni saꞌa guaꞌa ña Jitoꞌo jin ron.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index