Search form

Salmo 117

Yaa ja ka saꞌa kaꞌnu ñayiu Jitoꞌo

1Vi saꞌa kaꞌnu ni ia Dios, maa ni ja ka oo ni ndiꞌi ni ñuu

vi ndiꞌi maa ni ja ka kuu ni ñayiu sava ka tatatnoꞌo,

vi kata ni yaa nuu ia Dios.

2Chi ndaꞌu ndevaꞌa ini ya jin in in yoon,

te siun ni skunkuu ndaa ya.

Ia kaꞌnu ndevaꞌa kuu Jitoꞌo.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index