Search form

Salmo 12

Tavaꞌa ña maa ia Dios jin ñayiu ndaa

Yaa ni tee David

1Skaku niꞌnu ña ni, vi Jitoꞌo san, chi tu ka na ñayiu ndaa ka oo,

te ni ka naa ñayiu ka kaꞌan ndaa nuu ñuyiu yaꞌa.

2Te ndimaa ni ka kaꞌan tnoꞌi nuu tnaꞌa kuikin,

te luu ndevaꞌa ka kaꞌin, su chia inu jani ini, chi masu ka kaꞌan ndai.

3Te maa Jitoꞌo na skasi yuꞌu ndiꞌi ñayiu ka kaꞌan tnoꞌo luu ja ka saꞌa jani ini

vi tnoꞌo teyii ja ka kaꞌin,

4nuu ka kachi: “Jin tnoꞌo ka kaꞌon, te vi kundeo vi niꞌo nagua ka kuinio,

chi ka kukanu inio tnoꞌo ka kaꞌon, te tu na in kundee ja kotatnuni nuo”, ka kachi.

5Te kachi ia Dios: “Ja jaꞌa ñayiu ka kundaꞌu vi ñayiu inu vita ja ka saꞌa ndevaꞌa ña jin,

kuu ja ndakoo rin vitna ñuꞌni ja chituu rin jin,

te skaku niꞌnu rin ñayiu ka tnaꞌa tnundoꞌo”, kachi ia Dios.

6Te tnoꞌo Jitoꞌo kuu tnoꞌo vii ndevaꞌa,

kuu na kuinio kaa kuu plata ja ni nduvii nuu jitnu uja jichi.

7Te koto ña maa ni, vi Jitoꞌo, nikuii nikani,

te tavaꞌa ña ni nuu ndaꞌa ñayiu kueꞌe yun.

8Chi nii ni nuu ka saꞌa teyii ñayiu kueꞌe ja ka jionditai,

nuu ka nee yiñuꞌu ñayiu nuu jakueꞌe oo ñuyiu yaꞌa.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index