Search form

Salmo 12:1

Tavaꞌa ña maa ia Dios jin ñayiu ndaa

Yaa ni tee David

1Skaku niꞌnu ña ni, vi Jitoꞌo san, chi tu ka na ñayiu ndaa ka oo,

te ni ka naa ñayiu ka kaꞌan ndaa nuu ñuyiu yaꞌa.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index