Search form

Salmo 13

Vi ndakuatuo nuu ia Dios ja na chituu ña ya

Yaa ni tee David

1¿Nasaa ka kiuu guaa ndunaa ini ña ni jin san, vi Jitoꞌo san?

¿A vi siun ni ndunaa ini ña ni, vi Dios?

¿Nasaa ka kiuu guaa kotayuꞌu nuu ni?

2¿Nasaa ka kiuu guaa kokusuchi ini san?

¿A vi ndiꞌi ni kiuu kotnaꞌa san tnundoꞌo?

¿Nasaa ka kiuu guaa vi kokuu nijaꞌnu tee ka kaꞌan uꞌu ña jin san?

3Kondiaꞌa ña ni, vi Jitoꞌo, ja kuu maa ni ia Dios san, te konini ni tnoꞌo kaꞌan san.

Kosieꞌe ni nduchi nuu san, nagua ja ma kusun san ja kuu san,

4nagua ja ma kachi tee kaꞌan uꞌu ña jin san: “Ja ni kundeo ni skuitao de”,

te vi kokusii ini ñayiu ka kaꞌan uꞌu ña jin san nuu ja na skunaa san.

5Su sein, chi kukanu ini ña san ja kundaꞌu ini ña ni,

te kusii ini anu san, chi skaku niꞌnu ña ni jin san.

6Te kata san yaa nuu ni, vi Jitoꞌo,

chi ni saꞌa ni jaguaꞌa jin san.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index