Search form

Salmo 16:7

7Saꞌa kaꞌnu san Jitoꞌo Dios, chi xteku ña ya jin san,

te vi ndee tnoꞌo jakuaa ndaskaꞌan ña jajintnuni san jin san.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index