Search form

Salmo 17

Vi kakantaꞌuo nuu ia Dios ja na chituu ña ya

Ndakuatu David

1Konini ni joo tnoꞌo ja jikantaꞌu san nuu ni, vi Jitoꞌo,

te saꞌa ndaa ni ja jaꞌa san, te tanuu ni joo tnoꞌo ja kana san nuu ni.

Konini ni tnoꞌo ja ndakuatu san, chi tnoꞌo ndaa kaꞌan san, te masu xndaꞌu ña san.

2Te maa ni, guaa saꞌa ndaa ni ja jaꞌa san,

te ndiaꞌa maa ni nagua kuu ja oo ndaa.

3Chi ni jito tnuni maa ni anu san, te ni ojito ña ni tnoꞌo jakuaa.

Te ni jito tnuni ña ni jin san, su tu na jakueꞌe ni nukuꞌun ni,

chi ni jani ini san ja ma kaꞌan san tnoꞌo neꞌe.

4Te tu saꞌa san nagua ka saꞌa sava ka ñayiu,

chi ni kujioo san nuu ichi ka jika ñayiu inu xeen,

nagua tatnuni maa ni.

5Chi jika yutnu san nuu ichi ni, te tu kujioo san.

6Kana ndaꞌu san nuu ni, vi Dios, chi jini san ja konini ni tnoꞌo kaꞌan san.

Kuneꞌe xini ni, te konini ni joo tnoꞌo kaꞌan san, vi Dios.

7Xneꞌe ni maa ni ja ia ndaꞌu ini kuu ni,

ja skaku niꞌnu ni ñayiu jin jakaꞌnu ni nuu ndaꞌa ñayiu ka kaꞌan uꞌu ña jin,

nuu ka ndanduku ñai jin ni ja chituu ni jin.

8Koto ña ni nagua jito ni tinuu nuu ni,

te tayuꞌu ña ni nuu kati chii ndijin ni,

9nagua ja ma vi kuni ña ñayiu kueꞌe ja ka ndakoo siki san

vi ñayiu ka kaꞌan uꞌu ña ja ka ndukui ja vi kindei ja jichi ja kanda san.

10Ni ka saꞌa ndei ini anui, te ka kaꞌan xeen ka kaꞌan uꞌu ni.

11Te vitna, chi ja ni ka jionduu ñai jin san nuu ichi jika san,

te ka jito guaꞌa ñai ja vi skunta ñai jin san ndee ñuꞌu.

12Chi ka kui na kuinio ndikaꞌa ja ndioo ini ti kakuiko ti kuñu kaa ti,

axi na kuinio ndikaꞌa xeen ndevaꞌa ja ndiaꞌa yuꞌu ti kuñu kaa ti.

13Ndakoo ni, vi Jitoꞌo san, te majinkiꞌin tnaꞌa ni jin ñayiu yun,

te saꞌa ni ja na vi kaꞌnu jiti nuu ni,

te skaku niꞌnu ña ni jin san nuu ndaꞌa ñayiu kueꞌe yun jin yuchi kani ni.

14Te skaku niꞌnu ña ni jin jakaꞌnu maa ni nuu ndaꞌa ñayiu kueꞌe yaꞌa, vi Jitoꞌo san,

te xnaa ni jin, te ma vi koo kai nuu ñuyiu yaꞌa,

chi ja ni chitu chii mai jin jakuika ni saꞌa ni,

te ni ka jaa chitu ni ka jaa neꞌne seꞌi, te vi ni kendoo ka ja ni ka jaa señani.

15Su ja maa san ja kuu san ñayiu ndaa, chi kuni san yunuu ni,

te kokusii ini san ja kuni ña san kiuu ja xndoto ña ni.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index