Search form

Salmo 17:15

15Su ja maa san ja kuu san ñayiu ndaa, chi kuni san yunuu ni,

te kokusii ini san ja kuni ña san kiuu ja xndoto ña ni.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index