Search form

Salmo 17:5

5Chi jika yutnu san nuu ichi ni, te tu kujioo san.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index